นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

จัดทําเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ได้จัดทํานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ท่ีอยู่หรือท่ีทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใด อย่างหนึ่ง บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) ส่ิงท่ีโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับบปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมคนผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ (Website Addresses)
  4. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เช่ือมโยงจากเว็บไซตนี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการตามท่ีได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีเว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ช่ือ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด เท่านั้น
  2. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด  ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด เป็นต้น บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ก็ได้ โดยเพียงกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ทราบในเว็บไซต์ https://www.primalasertherapy.com

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรบข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้
(Cookies)

คุกกี้คือ ข้อมูลท่ี บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทําให้เว็บไซต์ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด สามารถบันทึก หรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทํางานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้คุกกี้ และ ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งน้ี บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะนําข้อมูลที่คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ยินดีท่ีจะตอบข้อสงสัย รับฟังขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัดต่อไป  โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ตามที่อยู่ท่ีปรากฏด้านล่างนี้

บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด
ที่อยู่ : 350 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : +(66)2 439-1417, +(66)8 7912 -2112
Email : sales@primalasertherapy.com