นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จัดทําเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ได้จัดทํานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ท่ีอยู่หรือท่ีทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใด อย่างหนึ่ง บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) 3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับบปรุงคุณภาพในการให้บริการบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัดจึง จําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมคนผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ Website Addresses)