นโยบายการคืนสินค้า

1. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด มีนโยบายรับคืนสินค้าโดยจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ห้ามแกะสินค้าออกจากกล่อง หรือบรรจุภัฑณ์
กล่องของสินค้าอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยบุบ หรือรอยอันเกิดจากการตกกระแทก
รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า

2. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนเฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั้นโดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะคืนเงิน 90% ของมูลค่าสินค้า โดยหักค่าการจัดการและการ Re-Stock 10% เข้าบัญชี หรือสั่งจ่ายเช็ค หรือวิธีที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบแล้ว

3. การยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรุณาชี้แจงเงื่อนไข หากไม่ได้ให้แจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

4. การจัดส่งสินค้า มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดและวิธีการในการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ และขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า