นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด มีนโยบายรับคืนสินค้าโดยจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ห้ามแกะสินค้าออกจากกล่อง หรือบรรจุภัฑณ์
กล่องของสินค้าอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยบุบ หรือรอยอันเกิดจากการตกกระแทก
รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า

บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนเฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั้น

โดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด จะคืนเงิน 90% ของมูลค่าสินค้า โดยหักค่าการจัดการและการ Re-Stock 10% เข้าบัญชี หรือสั่งจ่ายเช็ค หรือวิธีที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบแล้ว